Nội dung tài liệu đại hội đồng cổ đông tăng vốn điều lệ

1. Quy chế đại hội tăng vốn điều lệ -> Quy che Dai Hoi_tang von Dieu le
2. Quyết định triệu tập ĐHCĐ tăng vốn điều lệ -> Quyet dinh trieu tap dai hoi_tang von Dieu le
3. Thông báo chào bán CP tăng vốn điều lệ -> Thong bao chao ban co phan_tang von Dieu le
4. Thư mời họp tăng vốn -> Thu moi hop- tang von
5. Tờ trình tăng vốn điều lệ-> To trinh_tang von Dieu le

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *